Search Result of "Hasadsri, S"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Analytical and numerical results of dissolved oxygen and biochemical oxygen demand in non-uniform open channel

ผู้แต่ง:Img Montri Maleewong, Associate Professor, ImgHasadsri, S,

วารสาร:

Img Img

Img

งานวิจัย

การจำลองเชิงตัวเลขของการไหลน้ำตื้นที่มีพจน์แรงต้นและความชันจากท้องน้ำ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

มนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทฤษฎีคลื่นน้ำ, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการไหลของน้ำในทางน้ำเปิดระเบียบวิธีการเชิงตัวเลขทางด้านของไหล, Shallow water, Finite Element Method, Finite Volume Method, Discontinuous Galerkin Method, Numerical Analysis, Environmental Modeling, Free surface flow

Resume