Search Result of "Happiness at Work"

About 17 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ความสุขในการทำงาน และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกเครื่องใช้ในครัวแห่งหนึ่ง

ผู้เขียน:Imgพัณณวดี พั้วพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgประคอง ชื่นวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สัมพันธภาพทางสังคม พรหมวิหาร 4 การรับรู้คุณลักษณะของงาน และความสุขในการทำงานของอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgเหมือนฝัน นาครทรรพ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgเฉลิมขวัญ สิงห์วี

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

งานวิจัย

ทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในทศวรรษหน้า (2013)

หัวหน้าโครงการ:สุวรรธนา เทพจิต

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวยุวดี ศิริยทรัพย์, อาจารย์, Imgสุวรรธนา เทพจิต

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนเสริมสร้างสุขภาวะ (สสส.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

นางสาว กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการ

Resume

Img

Researcher

ดร. ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, บริหารธุรกิจ, จิตวิทยาคลินิก, จิตวิทยาการฝึกอบรม, การทดสอบทางจิตวิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาอุตสาหกรรม, จิตวิทยาองค์การ, ภาวะผู้นำในองค์การ มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน, การทดสอบทางจิตวิทยาในวงการอุตสาหกรรม, การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Resume