Search Result of "Hand sanitizer"

About 7 results
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตน้ำยาทำความสะอาดมือจากน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากพืชสมุนไพรไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤตชญา อิสกุล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลทำความสะอาดมือขจัดแบคทีเรียโดยใช้สารสกัดจากขมิ้นชัน

ผู้เขียน:Imgทิวาพร พรหมรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก

หัวเรื่อง:การผลิตน้ำยาทำความสะอาดมือจากน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากพืชสมุนไพรไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤตชญา อิสกุล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาน้ำยาฆ่าเชื้อที่ปนเปื้อนบนมือแบบสำเร็จรูปสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร

ผู้เขียน:Imgชุติมา วิไลพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, Imgนายประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางปรียา วิบูลย์เศรษฐ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. กฤตชญา อิสกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สารกำจัดแมลงชีวภาพจากพืช, การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Microbial Enzymology, Food Biptechnology

Resume