Search Result of "H T Dong"

About 134 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาการวางแผนทางการเงินและจัดการหนี้ที่เหมาะสมแก่เกษตรกรผสมผสาน กรณีศึกษา “กลุ่มพัฒนาอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกิตติมา งามวิไลกร, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และศึกษาการใช้พื้นที่สำคัญ (core area) ในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอนรรฆ พัฒนวิบูลย์

แหล่งทุน:โครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรป่าไม้: กรณีศึกษา ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (2009)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเจษฎา เตชมหาศรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอนุชิต รัตนสุวรรณ, Imgรศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การคืนเนื้อทราย (Axis porcinus) คืนสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:นายวิชิต กองคำ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายวิชิต กองคำ

แหล่งทุน:สวนสัตว์นครราชสีมา องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

Img

งานวิจัย

การศึกษาความหลากชนิดและสถานภาพการอนุรักษ์พรรณพืชวงศ์บุก บอน ในป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายมานพ ผู้พัฒน์, Imgสุธิดา มณีอเนกคุณ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Assessment on land use of Phanom Dong Rak Mountain Range

ผู้แต่ง:Imgกฤติยาภรณ์ เจริญผล, ImgMr.Irb Kheoruenromne, Emeritus Professor, ImgMs.Anchalee Suddhiprakarn, Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยา, ภูมิคุ้มกันวิทยา, พยาธิวิทยา, ชีวสารสนเทศ

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : People?s Participation in Dong Na Tham Community Forest Management Project, Ubon Ratchathani, Thailand)

ผู้เขียน:ImgJukkaphong Poungngamchuen, ImgKrongthong Namvises

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This study aimed to assess the factors, extent, and outcomes of people?s participation in the Dong Na Tham CFM Project and explored the influence of multi-level factors in the extent of people?s participation. A total of 347 people were randomly selected for data collection using an interview schedule, including 10 project staff and five village heads in a key informant interview process. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis. The people were mostly male, had primary school education, low income, and had a high community attachment and favorable attitude towards participation. Project staff tended to have a coordinator management style, and resource support was moderate. People mostly lived on the mid slopes of the mountain, deemed their village leadership to be of fair quality, viewed their community as highly cohesive, and had a moderate extent of participation identified in five dimensions of benefits to them. Gender, 1?2 affiliations with organizations, community attachment, the level of resource support, leadership quality, and cohesiveness influenced people?s participation in the project. No time to participate, limited resources, and less transparency in village budgeting were determined as the problems, which respondents suggested could be addressed by offering equal opportunities to all participants, providing an adequate budget, supplying equipment, training, and personnel, and undertaking funds sourcing and networking.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 033, Issue 3, Sep 12 - Dec 12, Page 486 - 498 |  PDF |  Page 

1234567