Search Result of "Group Dynamics"

About 14 results
Img

การประชุมวิชาการ

ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อการทำงานเป็นทีม (2017)

ผู้แต่ง:ImgDr.Chalermkwan Singhwee, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีต่อความเครียดและการปรับตัวในการเรียนของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

ผู้เขียน:Imgสฤษฎ์กานต์ สิทธิไกรวงษ์

ประธานกรรมการ:Imgมนัสนันท์ หัตถศักดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการจัดการความขัดแย้งของนักเรียนวัยรุ่น โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgอัฒณี สุมะนานนท์

ประธานกรรมการ:Imgพัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกอบรมด้วยกลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะในการทำงานเป็นทีมของหัวหน้างานระดับต้นในบริษัทโอเรียน ตัลอีเลคโทรนิกส์ จำกัด

ผู้เขียน:Imgสุนทรี ศรีพลอย

ประธานกรรมการ:Imgดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgมนิศรา โอมะคุปต์

กรรมการวิชารอง:Imgนางศรีอรุณ เรศานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

Researcher

ดร. เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาชุมชน, จิตวิทยาสุขภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาการแนะแนว, จิตวิทยาการให้คำปรึกษา, จิตวิทยาครอบครัว, จิตวิทยทาการปรับพฤติกรรม, จิตวิทยาสุขภาพ

Resume