Search Result of "Group Counseling"

About 26 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลคำปรึกษากลุ่มต่อการปรับตัวทางสังคมของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผู้เขียน:Imgนางสาววรรณีย์ เล็กมณี

ประธานกรรมการ:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวรพิมพ์ ถิระวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:กองทุนวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อการปรับตัวของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์, อาจารย์

Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:ผลของการปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธศาสตร์เพื่อลดความโกรธและพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธศาสตร์เพื่อลดความโกรธและพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:Imgภาวิณี ไขกระโทก

ประธานกรรมการ:Imgดร.อาภา จันทรสกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวพุทธจิตวิทยาต่อการพัฒนาวิธีคิดตามแนวปัญญาและการกำกับตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน

ผู้เขียน:Imgศิริกัญญา เนตรธานนท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อาภา จันทรสกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้การปรึกษากลุ่มแบบพุทธจิตวิทยาเพื่อลดความวิตกกังวลในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและเพื่อพัฒนาวิธีคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้เขียน:Imgณัฐณิชา สัปหล่อ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อาภา จันทรสกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวรพิมพ์ ถิระวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการปรึกษากลุ่มต่อการพัฒนาวิธีคิดตามแนวปัญญาและความมีวินัยในตนเองของวัยรุ่นในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี

ผู้เขียน:Imgศรีพร มีล่อง

ประธานกรรมการ:Imgดร.อาภา จันทรสกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวรพิมพ์ ถิระวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. มฤษฎ์ แก้วจินดา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรึกษาทางจิตวิทยาแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป, การช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ, การทำงานเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม, การให้การปรึกษาและเด็กเยาวชน และครอบครัว

Resume

12