Search Result of "Groundwater Recharge"

About 8 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ยุทธนา ตาละลักษมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบงานพัฒนาแหล่งน้ำ, การจัดการน้ำ

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำลองการเคลื่อนตัวของน้ำใต้ดินในโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นบาดาลจังหวัดสุโขทัย

ผู้เขียน:Imgกุลชาติ โกษาแสง

ประธานกรรมการ:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จิระวัฒน์ กณะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธรณีวิทยา, อุทกธรณีวิทยา, การปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อม, การจัดการสิ่งแวดล้อม

Resume