Search Result of "Greenhouse conditions"

About 27 results
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ดีบางพันธุ์ในเขตพื้นที่ดอน พื้นที่ลุ่ม และสภาพโรงเรือนโดยใช้ต้นตอพันธุ์ต่าง ๆ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, Imgนายปิยะ ดวงพัตรา, ศาสตราจารย์, Imgนายปวิณ ปุณศรี, ศาสตราจารย์, Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รวี เสรฐภักดี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดวงพร สุวรรณกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, Imgดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางจารุวรรณ สมบัติภิรมย์, Imgนางรัตนา สุวรรณเลิศ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (6)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ดีบางพันธุ์ในเขตพื้นที่ดอน พื้นที่ลุ่ม และสภาพโรงเรือนโดยใช้ต้นตอพันธุ์ต่าง ๆ

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ดีบางพันธุ์ในเขตพื้นที่ดอน พื้นที่ลุ่ม และสภาพโรงเรือน โดยใช้ต้นตอพันธุ์ต่าง ๆ

Img

ที่มา:งานประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 11

หัวเรื่อง:ลักษณะผลผลิตพริกลูกผสมสีม่วงที่ปลูกในสภาพแปลงและสภาพโรงเรือน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของต้นตอต่อการเกิดโรคขององุ่น (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ผลของต้นตอที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
12