Search Result of "Green economy"

About 39 results
Img

ที่มา:International Conference Environmental and Hazardous Substance Management towards a Green Economy

หัวเรื่อง:Health Risk Assessment of Volatile Organic Compounds in Painting Process in the Automotive Industry

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์วัสดุนาโนฐานชีวภาพปรับแต่งหมู่ฟังชั่นเพื่ออุตสาหกรรมและการเกษตรที่ยั่งยืนสู่เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส) (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgน.ส.ศิรภัสสร เกียรติพึ่งพร, Imgนายยิ่งยศ ภู่อาภรณ์, Imgผศ.ดร.คณิน เนื่องโนราช

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวด้วยเครือข่ายวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต ด้านเกษตรและอาหาร (การผลิตสัตว์น้ำ) ระดับชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดำรงค์ ศรีพระราม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฟุตพริ้นท์น้ำของสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์

Img

การประชุมวิชาการ

Health Risk Assessment of Volatile Organic Compounds in Painting Process in the Automotive Industry

ผู้แต่ง:Imgจรัญยา แดงทองดี, ImgDr.cheema soralump, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
12