Search Result of "Green Sustainability"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

Human Resource Development for Green Sustainability

ผู้แต่ง:ImgDr.Supharuk Aticomsuwan, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Human Resource Management; Human Resource Development; Organizational Development

Resume