Search Result of "Green Building"

About 80 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Bamboo Shading Device: An Alternative Approach for Green Building

ผู้แต่ง:ImgDr.Nuanwan Tuaycharoen, Associate Professor, Imgผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Thailand and the World Movement of Green Building

ผู้แต่ง:ImgDr.Tanapon Panthasen, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่รักษาสิ่งแวดล้อม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และวัสดุอาคารเขียว (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเกณฑ์อาคารเขียวเพื่อหัตถกรรมจากวัสดุธรรมชาติ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรช กระแสอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Pre-project Planning Process Study of Green Building Construction Projects in Thailand

ผู้แต่ง:Imgนายกฤษฎา คุณโอนด, ImgDr.Charinee Limsawasd, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์การวางแผนโครงการก่อสร้างอาคารเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นที อธิกคุณากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การประเมินประสิทธิภาพการใช้งานจริงของอาคารเขียวในเขตประเทศร้อนชื้นแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Associate Professor Masayuki Ichinose

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, ImgAssociate Professor Masayuki Ichinose

แหล่งทุน:Tokyo Metropolitan Government

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

1234