Search Result of "Green Roof"

About 30 results
Img

การประชุมวิชาการ

การลดการถ่ายเทความร้อนของแผ่นปลูกพืชบนหลังคา (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

สมรรถนะการป้องกันความร้อนของแผ่นปลูกพืช (2013)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Pasinee Sunakorn, Associate Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

ศักยภาพในการมีหลังคาเขียวบนอาคารในแขวงสีลม กรุงเทพมหานคร (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

แผ่นปลูกพืช (2013)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาระบบหลังคาเขียวที่มีน้ำหนักเบาโดยวิธีให้น้ำใต้ผิว (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

ที่มา:สภาวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แผ่นปลูกพืชบนหลังคา

Img

ที่มา:1st Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2013)

หัวเรื่อง:การลดการถ่ายเทความร้อนของแผ่นปลูกพืชบนหลังคา

Img

Researcher

นาง พาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรมยั่งยืน, การใช้พืชพรรณประกอบอาคาร, นวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

งานวิจัย

แผ่นปลูกพืชบนหลังคา (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

ดร. กันติทัต ทับสุวรรณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจำลองพลังงานอาคาร, อาคารเขียว, Green roof, Green wall

Resume

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Feasibility Analysis of Using Green Roofs for an Office Building

ผู้แต่ง:ImgT. Katejanekarn, ImgP. Lamjeakmongkol, ImgDr.Napaporn Phuangpornpitak, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

นางสาว สุกัญญา กล้าขยัน

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:finance & Marketing

Resume

12