Search Result of "Grain quality"

About 29 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

คุณภาพข้าวหลังกระบวนการลดความชื้นและการเก็บรักษา (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Inheritance of grain quality and days to flowering in vegetable soybean.

ผู้แต่ง:ImgDr.Sirikul Wasee,

วารสาร:

Img

Img
Img

ที่มา:The 4th ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD)

หัวเรื่อง:ระบบคัดแยกคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

Img

การประชุมวิชาการ

Evaluation of the respiration rates of Sitophilus zeamais, Rhyzopertha dominica and Tribolium castaneum at three constant temperatures with and without a food source

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Molecular breeding for rainfed lowland rice in the Mekong region

ผู้แต่ง:ImgToojinda, T, ImgTragoonrung, S, ImgDr.Apichart Vanavichit, Associate Professor, ImgSiangliw, JL, ImgPa-In, N, ImgJantaboon, J, ImgSiangliw, M, ImgFukai, S,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสง ผลผลิตสูง และเมล็ดมีคุณภาพดี โดยวิธีบันทึกประวัติ ร่วมกับการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก

ผู้เขียน:Imgปาริฉัตร รัตนผล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, Imgเฉลิมพล ภูมิไชย์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโพแทสเซียมและกำมะถัน ต่อคุณภาพเมล็ดและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวขาวดอกมะลี 105

ผู้เขียน:Imgพรรณพิมล สุริยะพรหมชัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรรมการวิชาเอก:Imgศานติ วิริยะวิทย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของความเค็มต่อปริมาณธาตุอาหารพืช และคุณภาพเมล็ดข้าวหอมสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgอภันตรี พฤกษพงศ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายชัยฤกษ์ มณีพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Study of Parameters Affecting Drying Kinetics and Quality of Corns)

ผู้เขียน:ImgSomboon Wetchacama, ImgSomchart Soponronnarit, ImgSomkiat Prachayawarakorn, ImgAdisak Pongpullponsak, ImgWuttitat Tuntiwetsa, ImgSuprarat Kositcharoeankul

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The objectives of this research are to investigate factors affecting on drying rate of high moisture corn at high temperature with fluidisation technique and to develop a mathematical model for predicting drying rate. There were three following steps of drying process: 1) rapid drying using fluidised bed dryer at inlet drying air temperature of 130-170?C, 2) corn tempered for period of 40-180 minutes under the same temperature as drying from the step 1 and 3) drying with ambient air. Drying kinetic shows the inlet air temperature and the specific airflow rate significantly affecting the drying rate. Amongst three semiempirical drying equations (Wang and Singh, Page and Lewis), Page’s equation provides the best prediction. This study also aims to study the quality of corn dried in each step. Corn qualities in terms of aflatoxin content, percentages of breakage and stress crack, and colour change have been considered. Experimental results show that aflatoxin content in dried corn does not change. Breakage and cracking depend strongly on final moisture content and are relatively dependent to temperature. Tempering provides the improvement of colour while inlet air temperature has no effect.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 035, Issue 2, Apr 01 - Jun 01, Page 195 - 204 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงข้าวหอม (Oryza sativa L.) พันธ์ขาวดอกมะลิ 105 โดยการใช้เทคนิคการชักนำให้คัพภะสร้างยอดจำนวนมากร่วมกับรังสีแกมมา

ผู้เขียน:Imgดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, Imgนายวิทยา แสงแก้วสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Breeding of aromatic rice (Oryza sativa L.) variety Khao Dawk Mali 105 (KDML 105) for photoperiod insensitivity, short culm, high yielding, good cooking and eating quality of grains was conducted by using in vitro multiple shoot induction and gamma irradiation. The 357 M1R1 rice plants derived from multiple shoots which were induced from embryos irradiated with various doses of gamma radiation (0-36 krad). The M1R1 plants varied for the number of days to flowering, plant height, number of tillers and panicles per plant, seed fertility and lodging. The 1,108 M2R2 progenies showed photoperiod insensitivity, however the selection for other desirable agronomic characters could not be made due to the progenies which were infected by yellow orange leaf disease. The seeds were harvested from total 371 M2R2 plants which could produce seeds. In M3R3 progenies, selection was made for photoperiod insensitivity, short culm, high tillering, and erect plant type. Ninety-five M3R3 plants were selected. The M4R4 progenies responded to short day length which indicated that they were weakly photoperiod sensitive. The selection was made only for desirable agronomic characters. Thirty-one M4R4 lines were screened. The selection of M5R5 progenies was made by considering both good agronomic characters and good cooking and eating quality of grains. Four M5R5 lines were selected which possessed weakly photoperiod sensitivity, short culm, moderately tillering, erect plant type, good cooking and eating quality of grain with aroma. These lines will be utilized for further breeding of aromatic rice variety KDML 105 for photoperiod insentivity.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 028, Issue 2, Apr 94 - Jun 94, Page 180 - 192 |  PDF |  Page 

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Computer Graphics, Computer Vision

Resume

Img

Researcher

นาย เอนก สุขเจริญ

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลการเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Stored product protection, Fumigation, Grain Storage, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Post-harvest technology)

Resume

12