Search Result of "Government Saving Bank"

About 21 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน เขตพระนครศรีอยุธยา 2

ผู้เขียน:Imgสิริกร เลิศทหาร

ประธานกรรมการ:Imgทรงพร หาญสันติ

กรรมการร่วม:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจในวารสารออมสินของพนักงานธนาคารออมสินสาขาภาคเหนือ

ผู้เขียน:Imgทยากร ล้ำเลิศธน

ประธานกรรมการ:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ที่มีต่อโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

ผู้เขียน:Imgศรีสุพร ทองปลิว

ประธานกรรมการ:Imgนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานธนาคารออมสิน กรณีศึกษาสำนักงานใหญ่พหลโยธิน

ผู้เขียน:Imgสุกฤษฎิ์ สังขนันท์

ประธานกรรมการ:Imgธนารักษ์ เหล่าสุทธิ

กรรมการร่วม:Imgสัณหะ เหมวนิช

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง แรงจูงใจ ประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารของหัวหน้าที่ส่งผลต่อความเหนียวแน่นภายในกลุ่มของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

ผู้เขียน:Imgวาธินี สมานันตกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgPinkanok Wongpinpech

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของพนักงานในศูนย์ EVM ที่มีต่อการบริหารความเสี่ยงของ ธนาคารออมสิน

ผู้เขียน:Imgวิลาวัณย์ เศรษฐฉัตรกุล

ประธานกรรมการ:Imgเรวัตร ธรรมาอภิรมย์

กรรมการร่วม:Imgธนารักษ์ เหล่าสุทธิ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของพนักงานสินเชื่อธนาคารออมสินต่อแนวทางการป้องกันและแก้ไขเฃสินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้โครงการธนาคารประชาชนในเขตภาคกลาง

ผู้เขียน:Imgจเร ถมปัด

ประธานกรรมการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานธนาคารออมสินภาค10

ผู้เขียน:Imgประสิทธิ์ เพชรออย

ประธานกรรมการ:Imgนายอัณณพ ชูบำรุง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวัลลภ รัฐฉัตรานนท์

กรรมการวิชารอง:Imgนางศิรินภา จามรมาน, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การรับรู้ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 4

ผู้เขียน:Imgเสริมศักดิ์ สืบสายอ่อน

ประธานกรรมการ:Imgจักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการอนมุติสินเชื่อ และแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารออมสินในจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgดัชนีกร มีภาษี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุรางค์ เห็นสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธุรกิจระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการการตลาด

Resume

12