Search Result of "Google navigator"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาระบบค้นหาเส้นทางจักรยานโดยใช้ส่วนของเส้นทางสตราวา (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Information Systems, Information Quality, e-Government, Data Science, Data Integration

Resume