Search Result of "Gnetum gnemon L."

About 13 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:การชักนำให้เกิดยอดจำนวนมากจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นผักเหลียงในสภาพปลอดเชื้อ

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การชักนำให้เกิดยอดจำนวนมากจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นผักเหลียงในสภาพปลอดเชื้อ

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สารสกัดและทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพจากผักเหมียง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดคลอโรฟิลล์ด้วยเอทำนอลจากผักเหมียง

Img

Researcher

ดร. ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เอนไซม์เทคโนโลยี , การดัดแปรน้ำมัน , การสกัดสารชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

นาย เดชา ดวงนามล

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาป่าชายเลนและการจัดการ, การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ชายฝั่ง, ความหลากหลายทางชีวภาพ

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. นงณพชร คุณากร

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Plant cell organ and tissue culture , Plant transformation

Resume

Img

Researcher

ดร. สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลสดพืชสวน

Resume