Search Result of "Gluta laccifera"

About 14 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Tapping wounded patterns and lacquer sap exudation behavior in Gluta laccifera (Pierre) Ding Hou

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Genetic Diversity of Laccifera lacquer (Gluta laccifera) Clones in Northeastern Thailand Using by Start Codon Targeted (SCoT) markers

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์

หัวเรื่อง:ลักษณะนิเวศเขตกระจายพันธุ์และสถานภาพของประชากรต้นน้ำเกลี้ยงในประเทศไทย

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Effect of Chemicals for Increase Lacquer Sap Flowing

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:ผลของสารเคมีต่อการไหลของน้ำยางและการสมานแผลของต้นรักในช่วงปลายฤดูฝน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ " การป่าไม้เพื่อสังคม"

หัวเรื่อง:การใช้สารพาราควอตกระตุ้นต้นรักน้ำเกลี้ยงเพื่อปริมาณการไหลของน้ำยาง

Img

Researcher

ดร. วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img