Search Result of "Glow curve"

About 8 results
Img

Researcher

ดร. ธีรพร ชื่นพี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธรณีสัณฐานวิทยา , ธรณีกาลวิทยา , ธรณีโบราณคดี

Resume

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Thermoluminescence study of quartz from the Sambagawa metamorphic belt, Central Shikoku, Japan

ผู้แต่ง:ImgDr.Theeraporn Chuenpee, Lecturer, ImgO. Nishikawa, ImgY. Kon, ImgK. Ninagawa, ImgS. Toyoda, ImgT. Ogata, ImgT. Uchida, ImgI. Takashima,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img

Researcher

ดร. สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:รังสีชีววิทยา เคมีรังสี, มาตรวัดรังสีทางชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. วารุณี วารัญญานนท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปและการถนอมอาหาร, การแปรรูปถั่วเหลือง ข้าว, การใช้เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร

Resume

Img

Researcher

นาง พรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume