Search Result of "Gifford, T.D."

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้ไมโครริงเรโซเนเตอร์เชิงแสงเป็นเซนเซอร์อนุภาคโลหะขนาดนาโนเมตร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Physics, Quantum Optic, Optoelectronic

Resume