Search Result of "Giant freshwater prawn"

About 190 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาโครงสร้าง Complementary DNA (cDNA) และการแสดงออกของยีน Heat shock Proteins ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

CLONING AND EXPRESSION OF ANDROGENIC GLAND-SPECIFIC INSULIN-LIKE PEPTIDE FROM THE GIANT FRESHWATER PRAWN Macrobrachium rosenbergii DE MAN

ผู้แต่ง:ImgDr.Nichanun McMillan, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910