Search Result of "Geometric Design"

About 1 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบการออกแบบเชิงเรขาคณิตของทางแยกต่างระดับ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)