Search Result of "Geographic information systems"

About 21 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาโลจิสติกส์การจัดการมูลฝอยทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ผู้เขียน:Imgอโณทัย พวงนาค

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวประภัสสรา นีละคุปต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgSudchai Kumnerdmanee

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจำแนกศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของไม้กฤษณาในธรรมชาติ บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:Imgต่อลาภ คำโย

ประธานกรรมการ:Imgสุระ พัฒนเกียรติ

กรรมการวิชาเอก:Imgจงรัก วัชรินทร์รัตน์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินทาง การเกษตรอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgมณฑล สุวรรณประภา

ประธานกรรมการ:Imgนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยในเขตกรุงเทพมหานครจากปัจจัยภายนอกอาคารโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ผู้เขียน:Imgณริศ ธรรมรังษี

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวประภัสสรา นีละคุปต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49

หัวเรื่อง:การประเมินศักยภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการชายฝั่ง กรณีศึกษาอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ เพื่อหาที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับชุมชนผู้สูงอายุ, จังหวัดอุดรธานี

ผู้เขียน:Imgวิชัย ล้อเรืองสิน

ประธานกรรมการ:ImgChuvit Sucm-naya

กรรมการวิชาเอก:ImgSupet Jirakajohnkool, Imgนางอารยา ศานติสรร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. รัชฎาวรรณ เงินกลั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:กีฏวิทยาทางการแพทย์, นิเวศวิทยาและชีววิทยา, เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

Resume

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Water Allocation Management Information System

ผู้แต่ง:ImgKasem Pinthong, ImgDr.SUWATANA CHITTALADAKORN, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประมาณค่าข้อมูลคุณลักษณะของดินที่เหมาะสมเพื่อการนำไปใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ผู้เขียน:Imgนิธิรัตน์ แซ่จัน

ประธานกรรมการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวิสุทธิ์ วีรสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับการประปานนครหลวงเพื่อใช้ในการกำหนดแผนแม่บทและข้อกำหนดในการว่าจ้าง

ผู้เขียน:Imgนัติยา นันทนาวิกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประดนเดช นีละคุปต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางกิริยา กุลชนะรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจำแนกความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง 1 อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgสุรัชต์ ธวัชโยธิน

ประธานกรรมการ:Imgดร.พรรณนภา ศักดิ์สูง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุระ พัฒนเกียรติ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Geographic Information Systems, Remote Sensing, Hyperspectral Remote Sensing, Internet Map Server, Photogrammetry, Machine Learning, Climate Change, Precision farming

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินศักยภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการชายฝั่ง กรณีศึกษา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ผู้เขียน:Imgวรัทยา ถาวรวชิรธรรม

ประธานกรรมการ:Imgดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. นที อธิกคุณากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Construction Management, Infrastructure Management, Simulation in Construction

Resume

Img

Researcher

ดร. เบญจคุณ แสงทองพราว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี (biological control), Insect Taxonomy, Parasitic wasps

Resume

Img

Researcher

ดร. ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Irrigation Engineering, Satellite Remote Sensing, Geographic Information System (GIS), Soil and Water Conservation, Hydrology, Environmental Restoration

Resume

12