Search Result of "Geocoris uliginisus"

About 5 results
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีการการเพาะเลี้ยงมวนตาโต Geocoris uliginosus Say (Hemiptera: Lygaeidae)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภณ อุไรชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์, Imgดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีการการเพาะเลี้ยงมวนตาโต Geocoris uliginosus Say (Hemiptera: Lygaeidae)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภณ อุไรชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์, Imgดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว ณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิทยาโดยชีววิธี (Biological Control of Insect Pests and Weeds)

Resume

Img

Researcher

ดร. โสภณ อุไรชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี, การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยเชื้อจุลินทรีย์, พิษวิทยาของสารฆ่าแมลง

Resume