Search Result of "Generation Mix Indices"

About 2 results
Img

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างประชากรและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาของประเทศไทย (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)

Img