Search Result of "Generalized extreme value"

About 6 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Slope Stability during Extreme Daily Rainfall: A Comparative Study using Stationary and Non-Stationary Generalized Extreme Value Model

ผู้แต่ง:ImgDr.Thapthai Chaithong, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Influence of changes in extreme daily rainfall distribution on the stability of residual soil slopes

ผู้แต่ง:ImgDr.Thapthai Chaithong, Lecturer,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

ดร. เทพไท ไชยทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, แบบจำลองดินถล่ม, geospatial analysis, hydro-geohazard

Resume

Img

งานวิจัย

อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงการแจกแจงของปริมาณน้ำฝนสุดขีดรายวันต่อการภัยพิบัติดินถล่ม จังหวัดเชียงใหม่ (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ของคณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. เกศวรา สิทธิโชค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:แบบจำลองน้ำ, การพยากรณ์น้ำทางสถิติ

Resume