Search Result of "Gemination"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่อการยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืช และต้นอ่อนของวัชพืชในดินพื้นที่ผลิตพืชระบบเกษตรอินทรีย์

ผู้เขียน:Imgนุจรี เพลา

ประธานกรรมการ:Imgศวพร ศุภผล

กรรมการร่วม:Imgสราวุธ รุ่งเมฆารัตน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 36 (5-6) : 227-230

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิระหว่างการเก็บรักษาต่อการงอกของละอองเกสรชมพู่พันธุ์ "ทูลเกล้า" "ทับทิมจันท์" "เพชรชมพู" และ "สีนาก"

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์เต้าหู้และนมถั่วเหลืองที่มีสารGABA สำหรับผู้สูงอายุ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล, Imgนางสาวรัศมี ศุภศรี, Imgนางสาวสมจิต อ่อนเหม, Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

Img

Researcher

นางสาว ชมดาว สิกขะมณฑล

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:พัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเมินผลการทดสอบประสาทสัมผัส การวิเคราะห์อาหาร, (Food Product Development and Sensory Evaluation)

Resume