Search Result of "Gaohong Yu"

About 3 results
Img

งานวิจัย

Preparation of Superhydrophobic Film on Ti Substrate and Its Anticorrosion Property (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgCuiwei Du, ImgDawei Zhang, ImgGaohong Yu, ImgLuyao Huang, ImgMin Zhu, ImgMing Chen, ImgWenchuan Tang

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Preparation of Superhydrophobic Film on Ti Substrate and Its Anticorrosion Property

ผู้แต่ง:ImgMin Zhu, ImgWenchuan Tang, ImgLuyao Huang, ImgDawei Zhang, ImgCuiwei Du, ImgGaohong Yu, ImgMing Chen, ImgDr.Thee Chowwanonthapunya, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

ดร. ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมทางทะเล

Resume