Search Result of "GOOD HEALTH"

About 8 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

DEVELOPMENT OF ONLINE COURSEWARE ON THAI FOOD GOOD HEALTH

ผู้แต่ง:ImgDr.Narong Sompong, Associate Professor, ImgDr.Cherdpong Kheerajit, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์อาหารไทยผ่านอินเทอร์เน็ต (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มีความเค็ม/โซเดียมลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, Imgนางสาวศิริพร ตันจอ, Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, Imgนางสาววาสนา นาราศรี, Imgนางสาวสมจิต อ่อนเหม, Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

Img

Researcher

ดร. เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสื่อสารเพื่อการพัฒนา, การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีการศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสื่อสารเพื่อการพัฒนา , เทคโนโลยีการศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา, การสื่อสารการเกษตร การถ่ายภาพ

Resume