Search Result of "GMOs"

About 19 results
Img

การประชุมวิชาการ

Non-Food GMOs: An Opportunity for Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Sermsiri Chanprame, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Pre-Service Biology Teachers’ Understanding and Reasoning about GMOs Issues

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น และแนวโน้มการยอมรับการบริโภคผลิตภัณฑ์ GMOs ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:Imgอลิสา สะหะหิรัญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกมลรัฐ อินทรทัศน์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : GMOs ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์)

ผู้เขียน:Imgศิริชัย วงศ์นาคเพ็ชร์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

AbstractArticle Info
วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์(Journal of Kasetsart Veterinarians), Volume 010, Issue 1, Jan 00 - Apr 00, Page 34 - 46 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โอกาศและศักยภาพของสินค้า GMOs ในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgจตุพร ไชยันโต

ประธานกรรมการ:Imgดาราวรรณ วิรุฬหผล

กรรมการวิชาเอก:Imgเรวัตร ธรรมาอภิรมย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร AG-BIO Newsletter

หัวเรื่อง:ตามติดสถานการณ์ GMOs กับศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ผลของการใช้กากมันสำปะหลังในอาหารสุกรอนุบาลต่อสมรรถภาพการผลิต

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาชีวจริยธรรมของนิสิต/นักศึกษาสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการหลักสูตร ศษ.ม. สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการยอมรับต่อการใช้ถั่วเหลืองตัดแต่งยีน เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันถั่วเหลือง

ผู้เขียน:Imgอนุสรณ์ โคนชัยภูมิ

ประธานกรรมการ:Imgดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประมาณอุปสงค์ของน้ำนมถั่วเหลืองยูเอชทีจากวัตถุดิบถั่วเหลืองที่ได้จากการตัดแต่งสารพันธุกรรมในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgวัชราภรณ์ บุญญประภา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเรวัตร ธรรมาอภิรมย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการถ่ายยีนในสัก (Tectona grandis) (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (8) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพันธุ์พืชปราศจากเชื้อไวรัส, การสร้างพืชต้านทานโรคโดยพันธุวิศวกรรม, โรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส

Resume

Img

Researcher

ดร. เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการใช้รังสีและสารเคมี, เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช, การถ่ายยีนในพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Poultry Nutrition, Waste Management

Resume

Img

Researcher

ดร. เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์สัตว์(สัตว์ปีก), โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว

Resume