Search Result of "GM Foods"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นและการยอมรับอาหารที่ได้จากการตัดต่อสารพันธุกรรมของผู้บริโภคไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางฤดี ธีระวนิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอำนาจ ธีระวนิช, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว กมลรัตน์ บัณฑิตทัศนานนท์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การจัดการระบบสารสนเทศ, สถิติ , การวิจัย

Resume

Img

Researcher

นาย อำนาจ ธีระวนิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:องค์การและการจัดการ, การจัดการธุรกิจขนาดย่อม, การจัดการและการวัดผลการปฏิบัติงาน, การประเมินโครงการทางธุรกิจ

Resume

Img

Researcher

นางสาว พิมพรรณ สุจารินพงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน, มัคคุเทศก์, จิตวิทยาบริการ, การจัดนำเที่ยว

Resume