Search Result of "GISTDA"

About 4 results
Img

งานวิจัย

โครงการกำหนดแผนกลยุทธ์การสร้างบุคลิกภาพองค์กร สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน); GISTDA

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการคนจิสด้ามุ่งสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร ( GISTDA Promise ) ของ สทอภ. (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

นาง ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตลาด, การสื่อสารการตลาด, การตลาดขั้นสูง, การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Resume