Search Result of "Fusarium wilt"

About 34 results
Img

งานวิจัย

มะเขือเทศสายพันธุ์แท้ต้านทานโรคเหี่ยวเหลือง (Fusarium wilt) (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img

งานวิจัย

กลไกการต้านทานต่อเชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici สาเหตุโรคเหี่ยวเหลืองในมะเขือเทศต้นตอสายพันธุ์ต้านทาน (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์, Imgนายประกอบ สมาน

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การควบคุมโดยชีววิธีของเชื้อรา Trichoderma harzianum ต่อการเกิดโรค Fusarium wilt

หัวหน้าโครงการ:Imgนางศลิษา สุจิตวรสาร, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเเละการควบคุมเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคเหี่ยวในมะเขือเทศ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางศลิษา สุจิตวรสาร, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Fusarium Wilt of Tomato in Thailand )

ผู้เขียน:Imgเสน่ห์ นิลมณี, Imgอุดม ภู่พิพัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

โรคเหี่ยวของมะเขือเทศเกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum f. lycopersici(Sacc.) Snyder and Hansen. เป็นโรคที่ร้ายแรงโรคหนึ่งซึ่งทำความเสียหายให้กับมะเขือเทศในประเทศไทยในท้องที่ที่มีการปลูกมากจากบันทึกครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2501 ของแผนกโรควิทยา กองพืชพันธุ์ กรมกสิกรรมพบว่าโรคนี้มีระบาดที่จังหวัดพระนคร ธนบุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเชียงราย ส่วนจังหวัดอื่นๆเข้าใจว่าคงจะมี แต่ยังไม่มีใครสำรวจพบในต่างประเทศได้มีรายงานพบครั้งแรกที่เกาะ Channel ในช่องแคบอังกฤษ เมื่อราวปี ค.ศ. 1892 – 1893 (2) โรคนี้เป็นที่รู้จักกันดีในแถบอบอุ่นของโลก และมีผู้สนใจทดลองค้นคว้ากันอย่างกว้างขวางมาก Moore และ Chupp (1) ได้ศึกษาทางสรีรของเชื้อรานี้พบว่าสามารถใช้ธาตุคาร์บอนจาก Carbon source ต่างๆย่อยแป้งและใช้ ammonium-ion ได้ ใช้ไนโตรเจนจาก nitrogen source จำพวก nrea, peptone, proteose-peptone และ asparagine ได้ แต่ไม่สามารถสร้างสารอินโดลจาก tryptophan หรือซัลไฟด์จากกำมะถันที่มีอยู่ในโปรตีนและยังสามารถย่อยเจลาติน reduced pectate และทำให้ caseine ตกตะกอนได้ Walker (2) กล่าวว่าเชื้อรานี้เจริญได้ดีที่สุดในอาหารที่มี pH 3.6 – 8.0 ในดินที่เป็นกรด pH ดีเหมาะแก่การงอกของสปอร์บนอาหารมีอยู่ 2 ระยะ คือ ประมาณ 4.5 และ 7.0 อาหารที่มีธาตุโปแตสเซียมต่ำ และไนโตรเจนสูงจะทำให้เกิดการเจริญของเชื้อราเพิ่มขึ้น และเขายังกล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดการเหี่ยวว่า เนื่องจากเชื้อรานี้ทำให้การเคลื่อนที่ของน้ำและธาตุอาหารในลำต้นไม่สะดวก หรือหยุดชงักลงโดยเมื่อเชื้อราเข้าไปอยู่ในท่ออาหารแล้วจะสร้าง enzyme พวก pectin methyl-esterese (PME) และ depolymerase (DP) enzymes ทั้งสองชนิดนี้จะทำลาย pectic substances ที่อยู่ในผนังเซลล์แล้วเข้าไปใน xylem parenchyma และในท่อ xylem แล้วจะเกิด colloidal mass อุดอยู่ ในระยะนี้จะเกิดการเหี่ยวขั้นแรก คือ ต้นมะเขือเทศจะเหี่ยวในเวลากลางวันที่มีแดดร้อนและจะฟื้นในเวลากลางคืนที่มี น้ำค้าง หรืออากาศ เย็น เรียกว่า “temporary wilting” ต่อไปเชื้อราจะสามารถสร้างสาร lycomarasmin และ fusaric acid ขึ้น ทำให้เกิดอาการเหี่ยวตลอดไป เรียกว่า “permanent wilting”

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 004, Issue 3&4, Jul 64 - Dec 64, Page 79 - 87 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

นาง ศลิษา สุจิตวรสาร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยา

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Vegetative Compatibility Groups of Fusarium oxysporum f.sp. cubense)

ผู้เขียน:Imgอภิรัชต์ สมฤทธิ์, Imgนายณรงค์ สิงห์บุระอุดม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Vegetative compatibility groups (VCGs) of Fusarium oxysporum f.sp. cubense (FOC) were investigated by collecting 117 isolates from banana plantations in 25 provinces in five parts of Thailand and nit mutants were regenerated and identified for each isolate. VCGs were assessed on the basis of heterokaryon formation between nit1 and NitM of different isolates paired on specific nutrient media in complementary tests. The ability of heterokaryon formation among isolates and VCGs testers was evaluated and the existing physiological races were also discussed. The results indicated that almost 117 isolates of FOC were identified from the Klaui Namwa cultivar and they were classified to 6 VCGs: VCG 0123, VCG 0124, VCG 0125, VCG 0124/0125, VCG 01218 and VCG 01221. VCG 0123 represented the predominant population of FOC in Thailand with 76.0% of total isolates found in all parts of Thailand. VCG 01221 showed the lowest FOC population with 1.7% of total isolates. VCG 0124/0125 was classified as a cross compatible group to which some isolates in VCG 0124 and VCG 0125 were closely related and divided into subgroups. On the basis of pathogenic ability on banana genomics, the FOC race in Thailand was classified to be race 2 and it was less virulent than others worldwide. In this study, the FOC population of Thailand was the primative population and exhibited specific pathogens on one cultivar of banana—namely, Klaui Namwa (ABB genome).

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 045, Issue 3, May 11 - Jun 11, Page 451 - 460 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Fusarium oxysporum f. sp. cubense สาเหตุโรคตายพรายของกล้วยในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgอภิรัชต์ สมฤทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgนายณรงค์ สิงห์บุระอุดม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวิจัย รักวิทยาศาสตร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Vegetative Compatibility Groups of Fusarium oxysporum f.sp. cubense

ผู้แต่ง:ImgApirusht Somrith, ImgMr.Narong Singburaudom, Associate Professor, ImgDr.Onuma Piasai, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
12