Search Result of "Fujiyama, Kazuhito"

About 6 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Barnettozyma siamensis f.a., sp nov., a lipid-accumulating ascomycete yeast species

ผู้แต่ง:ImgPolburee, Pirapan, ImgDr.Wichien Yongmanitchai, Lecturer, ImgOhashi, Takao, ImgFujiyama, Kazuhito, ImgDr.Savitree Limtong, Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

Researcher

ดร. นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Microalgae Biotechnology, Microbial Lipids

Resume

Img

Researcher

ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานระดับโมเลกุลและไฟโลจีนีของยีสต์, เทคโนโลยียีสต์ , เทคโนโลยีการหมักของยีสต์, ยีสต์สำหรับหมักเอทานอลและเทคโนโลยีการหมักเอทานอลโดยยีสต์

Resume