Search Result of "Fuel cell"

About 267 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงที่ใช้เชื้อเพลิงทดแทนเอทานอล (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Power Electronics-Based Fuel Cell Emulator

ผู้แต่ง:ImgDr.Siriroj Sirisukprasert, Associate Professor, ImgDr.Trin Saengsuwan, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

The Modeling and Control of Fuel Cell Emulators

ผู้แต่ง:ImgDr.Siriroj Sirisukprasert, Associate Professor, ImgDr.Trin Saengsuwan, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The Fuel Cell Electric Vehicles: The Highlight Review

ผู้แต่ง:ImgDr.Anchasa Pramuanjaroenkij, Associate Professor, ImgProfessor Sadik Kaskac,

วารสาร:

Img
Img
Img

งานวิจัย

เซลไฟฟ้าชีวภาพในการบำบัดน้ำเสีย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส.จอมขวัญ มีมโน

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์และออกแบบเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาริณี อุ่ยตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A Novel Power Electronics-Based Fuel Cell Emulator

ผู้แต่ง:ImgDr.Siriroj Sirisukprasert, Associate Professor, ImgDr.Trin Saengsuwan, Associate Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบไมโครฟลูอิดิคสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
12345678910...