Search Result of "Frozen oysters"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยทางการค้าในการยับยั้งเชื้อ Micrococcus sedentarius

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของสารต้านออกซิเดชันต่อการเปลี่ยนแปลงของสารระเหยในหอยนางรมแช่เยือกแข็งแบบไอคิวเอฟและเพลทสัมผัส

Img

Researcher

ดร. วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ความปลอดภัยในอาหารด้านเชื้อจุลินทรีย์

Resume

Img

Researcher

ดร. หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง, การวิจัยผู้บริโภค, การทดสอบทางประสาทสัมผัส, การวางแผนการทดสอบในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

Resume