Search Result of "Fried Thai Food"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาสภาวะของผลิตภัณฑ์อาหารไทยชนิดทอด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสมจิต อ่อนเหม, Imgนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์, Imgนางอุไร เผ่าสังข์ทอง

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาวะของผลิตภัณฑ์อาหารไทยชนิดทอด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, Imgนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, Imgนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, Imgนางสาวสมจิต อ่อนเหม

Img
Img

Researcher

นางสาว ช่อลัดดา เที่ยงพุก

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การเเปรูปผัก และผลไม้ การศึกษาอายุการเก็บ

Resume