Search Result of "Fresh-cut garlic"

About 4 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเคลือบผิวกระเทียมปอกเปลือกด้วยฟิล์มบริโภคได้ในบรรจุภัณฑ์ดัดแปรบรรยากาศ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Edible Films and Food Processing

Resume