Search Result of "Freeze dry"

About 22 results
Img

งานวิจัย

เครื่องดื่มรังนกกึ่งสำเร็จรูปแห้งด้วยกระบวนการ Freeze dry (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การผลิตกล้วยผงด้วยวิธี Freeze dry (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท สยามไบโอเทคและอุตสาหกรรม จำกัด

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Comparison of Freeze Dry and Chemical Fixation of Leaf Tissue Using Scanning Electron Microscope

ผู้แต่ง:ImgMs.Piyanan Thanomchat, ImgMs.Yupadee Paopun,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:Journal of Food Engineering

หัวเรื่อง:ผลของการบดแห้งแบบแช่แข็ง การบดแห้ง และการบดเปียกต่อสมบัติของแป้งข้าวและการใช้พลังงาน

Img

ที่มา:Journal of Food Engineering

หัวเรื่อง:ผลของการบดแบบแช่แข็ง การบดแห้ง และการบดเปียกต่อสมบัติของแป้งข้าวและการใช้พลังงาน

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

หัวเรื่อง:โครงการ การเสริมสร้างฮีโมโกลบินในหนูวิสตาร์ที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กหลังจากการบริโภคเลือดจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยที่ทำให้แห้งภายใต้ความเย็นจัด

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (โครงการวิจัยพัฒนาร่วมภาครัฐและเอกชน)

หัวเรื่อง:ปริมาณที่เหมาะสมของเลือดจระเข้ระเหิดแห้งในการเสริมธาตุเหล็ก

Img

ที่มา:บริษัท สยามไบโอเทคและอุตสาหกรรม จำกัด

หัวเรื่อง:การผลิตกล้วยผงด้วยวิธี Freeze dry

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img

Researcher

ดร. จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จากพืช และเชื้อจุลินทรีย์

Resume

Img

Researcher

ดร. ณภัทร กำธรสิริวิมล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร , เกษตรแม่นยำ, วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, การจัดการเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับพืชพลังงาน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ปิยนันท์ ถนอมชาติ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology), กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน

Resume

Img

Researcher

ดร. จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Cell and Molecular Biology, Applied Biochemistry, Immunology, Crocodile, Agricultural Sciences

Resume

Img

Researcher

ดร. วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Economic animals, Crocodile, Cell and Molecular Biology, Parasitology, Biotechnology

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ยุพดี เผ่าพันธ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด, สัณฐานวิทยาของเรณู, สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืช

Resume

12