Search Result of "Frankliniella williamsi Hood"

About 6 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35

หัวเรื่อง:รูปแบบการกระจายตัวของเพลี้ยไฟข้าวโพด Frankliniella williamsi Hood (Thysanoptera: Thripidae)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : (Frankliniella williamsi Hood) Biological and Morphological Studies of the Corn Thrips, Flankliniella williamsi Hood (Thysanoptera : Thripidae) )

ผู้เขียน:Imgดำรง เวชกิจ, Imgนางชิตาภา เกตวัลห์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

ข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญชนิดหนึ่งของประเทศ มีการเพาะปลูกมากในจังหวัดทางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแต่ละปีเนื้อที่ปลูกข้าวโพดจะเพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตกลับลดลง ทั้งนี้เพราะการปลูกข้าวโพดประสบปัญหาหลายด้าน แมลงศัตรูข้าวโพดเป็นปัญหาสำคัญชนิดหนึ่ง ซึ่งถึงแม้จะมีการศึกษาค้นคว้ากันมานานก็ยังไม่สามารถทำการกำจัดให้หมดไปได้ เพลี้ยไฟข้าวโพดนับเป็นแมลงที่บทบาทสำคัญชนิดหนึ่งในการปลูกข้าวโพด เพราะถ้ามีการระบาดทำลายข้าวโพดในระยะกล้า จะทำให้ชะงักการเติบโตหรือตายไป ปัญหานี้มักเกิดขึ้นเสมอในต่างประเทศ เช่น ในอิตาลี มีเพลี้ยไฟ Frankliniella dampfi Priesner ลงทำลายข้าวโพดที่ปลูก (3) F. damfi Prisner นี้จัดเป็นชนิดที่ใกล้เคียงกับ Frankliniella willwamsi Hood ซึ่งมีอยู่ในประเทศไทย พบเป็นศัตรูพืชครั้งแรก ทำลายอ้อยในคิวบา (2) ทำลายข้าวโพดและอ้อยในฟลอริดา (6) และในประเทศฟิลิปปินส์มีรายงานว่า F. williamsi Hood ระบาดรุนแรงมากเมื่อขาดความชื้นหรือปลูกข้าวโพดในหน้าแล้ง

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 009, Issue 2, Jul 75 - Dec 75, Page 133 - 141 |  PDF |  Page 

Img

งานวิจัย

การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานอย่างยั่งยืน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวแสงแข น้าวานิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

นางสาว แสงแข น้าวานิช

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:แมลงศัตรูข้าวโพด

Resume

Img

Researcher

ดร. วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:การจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ, นิเวศวิทยาและการจัดการศัตรูพืช (Insect Ecology and Integrated Pest Management)

Resume