Search Result of "Foundry industry"

About 8 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The Comparative Analysis of Logistics Performance Measures of the Foundry industry

ผู้แต่ง:ImgDr.SIRANG KLANKAMSORN, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การจัดการระบบโลจิสติกส์แบบย้อนลกลับและกรีนโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การจัดการระบบโลจิสติกส์แบบย้อนลกลับและกรีนโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรพริกสำหรับการปรับปรุงพันธุ์พริกต้านทานโรคและการศึกษาตำแหน่งยีน

Img

งานวิจัย

การศึกษาระบบโลจิสติกส์แบบย้อนกลับสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสาริณี อุ่ยตระกูล

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

ดร. สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

Resume