Search Result of "Formic acid"

About 39 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลทางอิเล็กโทรนิกของหมู่ฟังก์ชั่นบนตัวรองรับกราฟีนต่อตัวเร่งปฏิกิริยาแบบcoreshell (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Hydrogenation of CO2 to formic acid over a Cu-embedded graphene: A DFT study

ผู้แต่ง:ImgDr.Jakkapan Sirijaraensre, Assistant Professor, Imgศ.ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล,

วารสาร:

Img Img Img Img

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การประมาณอิทธิพลเนื่องจากพันธุ์ต่อลักษณะจำนวนลูกแรกคลอดและช่วงห่างของการคลอดลูกในแพะพันธุ์แองโกลนูเบียน ซาแนน พื้นเมือง และลูกผสม

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ผลของการเสริมกรดฟอร์มิคในน้ำดื่มต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากและนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของไก่กระทง

Img

ที่มา:วาสารเกษตร

หัวเรื่อง:ผลของการเสริมกรดฟอร์มิคในน้ำดื่มต่อสมรรถภาพการผลิต และนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ ในไส้ติ่งของไก่กระทง

Img

ที่มา:คณะกรรมการการจัดงาน การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการเสริมกรดฟอร์มิคในน้ำดื่มต่อสมรรถภาพการผลิต และนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ ในทางเดินอาหารของไก่กระทง

Img

การประชุมวิชาการ

Photocatalytic Reduction of Nitrate over Fe-Modified TiO2

ผู้แต่ง:Imgนายกฤษณะ กอบวิทยา, ImgDr.Sanya Sirivithayapakorn, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

Researcher

ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
12