Search Result of "Forest resource utilization"

About 16 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความตระหนักในการใช้ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สาตอนบน จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgสุปราณี สุวรรณมาลี

ประธานกรรมการ:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง : บทเรียนจาก 40 หมู่บ้าน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความต้องการในการใช้ที่ดิน และทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรท้องถิ่น บริเวณอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

ผู้เขียน:Imgไพบูลย์ เปลี่ยนบางช้าง

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางรัชนีกร เศรษโฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนหมู่บ้านหลัก 32 เมืองไซ แขวงอุดมไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้เขียน:ImgDaovieng SITTHIRATH

ประธานกรรมการ:Imgทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช

กรรมการร่วม:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี

ผู้เขียน:Imgชุมพล ชัยชนะ

ประธานกรรมการ:Imgทวี หนูทอง

กรรมการวิชาเอก:Imgนายนิวัติ เรืองพานิช, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ บ้านห้วยเสือ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgจักรพงศ์ พิริยพล

กรรมการวิชาเอก:Imgประสงค์ สงวนธรรม

กรรมการวิชารอง:Imgปกรณ์ จริงสูงเนิน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ [วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Journal of Economics)]

หัวเรื่อง:ความตระหนักของชุมชนในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้เขตลุ่มน้ำแม่สาตอนบน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรในพื้นที่โครงการอุทยานธรรมชาติ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ผู้เขียน:Imgอัจฉลา ชาตะวราหะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของชาวไทยภูเขาในพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนหมู่บ้านหลัก 32 เมืองไซ แขวงอุดมไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Img

Researcher

ดร. ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการและประเมินโครงการ, การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน , นโยบายการค้าระหว่างประเทศ

Resume

Img

Researcher

ดร. นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากร, การจัดการฟาร์ม ,เศรษฐศาสตร์การผลิต

Resume