Search Result of "Forest Management"

About 1061 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

The Assessment of Successful Community Forest Management of Thailand

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:Journal of Forest Management

หัวเรื่อง:THE GENUS CALOPHYLLUM (GUTTIFERAE) IN THAILAND

Img

ที่มา:Journal of Forest Management

หัวเรื่อง:Plankton Community in Swamp Forest; Study case at the Lam Se Bai Basin

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

วนวัฒนวิธีที่เหมาสมสำหรับการจัดการและการฟื้นฟูป่าในพื้นที่สูง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, Imgนายขจร สุริยะ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนโดยชุมชน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวณัฐชพร ทองดอนแช่ม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...