Search Result of "Foreign Students"

About 12 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านมนุษยศาสตร์ 2) (2019)

ผลงาน:“ชีวิตในเมืองไทย”: ปริจเฉทเรื่องเล่าของนิสิตชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทย

นักวิจัย: Imgนายวุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์ Imgนางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยพะเยา

Img

ที่มา:วารสารคณะมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: กรณีศึกษานักศึกษาชาวเกาหลี

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่: พลวัตแห่งองค์ความรู้ กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :กรณีศึกษานักศึกษาชาวเกาหลี

Img

Researcher

ดร. โกวิทย์ พิมพวง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาบาลีสันสกฤต, ภาษาไทย , ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ, พุทธศาสนา, ไทยคดีศึกษา

Resume