Search Result of "Foot print"

About 5 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการร่วมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้าจากรูปถ่ายดิจิตอลของรอยฝ่าเท้าเพื่อการวินิจฉัยโรคเท้าแบน

Img

งานวิจัย

ระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้าเพื่อการวินิจฉัยโรคเท้าแบน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายแพทย์คมวุฒิ คนฉลาด

แหล่งทุน:เงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นางสาว เพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Image Processing

Resume