Search Result of "Folate binding proteins"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การเพิ่มปริมาณและเสถียรภาพของโฟเลตในเมล็ดข้าวด้วยโปรตีนจับจำเพาะ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.น้ำผึ้ง อนุกูล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. น้ำผึ้ง อนุกูล

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พันธุวิศวกรรมและวิศวกรรมโปรตีน, โฟเลต, เทคโนโลยีชีวภำพด้ำนพืช

Resume