Search Result of "Flooded area"

About 16 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช

ผู้เขียน:Imgมาโนช ตุ้มทอง

ประธานกรรมการ:Imgชัชชม ชมประดิษฐ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เจษฎา แก้วกัลยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสนั่น ศิริอ่อน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินการปนเปื้อนอุจจาระโดยสารประกอบฟีคัลสเตียรอลในคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่น้ำท่วม

ผู้เขียน:Imgสุพัตรา ศรีจิ๋ว

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วารสารคหเศรษฐศาสตร์

หัวเรื่อง:ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการกินอาหารของเด็กวัยเรียนในพื้นที่ประสบอุทกภัย : กรณีศึกษาโรงเรียน 1 แห่งในจังหวัดนครสวรรค์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของราษฎรต่อโครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ประสบอุทกภัย ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ผู้เขียน:Imgชุมทาง กวาวสิบสาม

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายปราโมทย์ ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

Researcher

นาย อมรเทพ อาชวกุลเทพ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Veterinary Public Health

Resume

Img

Researcher

นางสาว ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Nutritioner Toxicology

Resume

Img

Researcher

นางสาว ชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สัตวแพทย์สาธารณสุข

Resume

Img

Researcher

นางสาว ศุภร ทองยวน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Social medicine, Community Health

Resume

Img

Researcher

ดร. วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Participatory Epidemiology , Emerging zoonoses, One Health, Social Network Analysis

Resume

Img

Researcher

ดร. ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:zoonoses, Bioactivities of bioactive natural compounds, Host-virus interactions , antimicrobial resistance and new drug development

Resume

Img

Researcher

ดร. พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Mycotoxin, Environmental Toxicology, Veterinary Public Health, Food safety

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Epidemiology, Veterinary Public Health

Resume