Search Result of "Flavobacterium columnare"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Flavobacterium columnare Recovered From Diseased Tilapia in Thailand is Taxonomically Distinct From the Type Strain

ผู้แต่ง:ImgDr.Pattanapon Kayansamruaj, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพาะเลี้ยงและวิเคราะห์เชื้ออิริโดไวรัสที่แยกได้จากปลากะพงขาวและปลากะรังในประเทศไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนาวัคซีนในการป้องกันเชื้อ Flavobacterium columnare และการตอบสนองยีนที่เกี่ยวของกับภูมิคุ้มกันในปลานิล (Oreochromis niloticus)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยา, ภูมิคุ้มกันวิทยา, พยาธิวิทยา, ชีวสารสนเทศ

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สัตว์ที่ไมีมีกระดูกสันหลัง, ไฟลัมมอลลัสกา, นิเวศวิทยาชายฝั่ง, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน

Resume

Img
12