Search Result of "Fishery products"

About 723 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แป้งสำเร็จรูปชนิดใหม่ชุดทอดผลิตภัณฑ์ประมงแช่เยือกแข็ง (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นงนุช รักสกุลไทย, รองศาสตราจารย์, Imgนางมยุรี จัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ภายใต้โครงการความร่วมมือแล

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตกาวจากหนังปลาของไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายจิราวัฒน์ เสถียรคมสรไกร (นิสิตระดับปริญญาโท รหัส 53142000

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (13)

Img
Img

งานวิจัย

การอบแห้งพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง (2009)

หัวหน้าโครงการ:นางรังสิมา สูตรอนันต์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เยาวภา ไหวพริบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางรังสิมา สูตรอนันต์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (8) ประชุมวิชาการ (7)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนในลูกชิ้นจากปลาน้ำจืด (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (5)

Img
12345678910...