Search Result of "Fishery products"

About 752 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แป้งสำเร็จรูปชนิดใหม่ชุดทอดผลิตภัณฑ์ประมงแช่เยือกแข็ง (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นงนุช รักสกุลไทย, รองศาสตราจารย์, Imgนางมยุรี จัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ภายใต้โครงการความร่วมมือแล

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การลดความขมของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหัวกุ้งโดยใช้ถ่านกัมมันต์เพื่อใช้ผลิตผงต้มยำรสกุ้ง

ผู้เขียน:Imgวุฒิพจน์ ศุภวิริยากร

ประธานกรรมการ:Imgดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นงนุช รักสกุลไทย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตปลาอบสมุนไพรกึ่งแห้งจากปลาโอลาย

ผู้เขียน:Imgยุพา บุญมี

ประธานกรรมการ:Imgดร.นงนุช รักสกุลไทย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางมยุรี จัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สมบัติของน้ำอิเล็กโทรไลซ์ชนิดเป็นกลางและประสิทธิภาพในการลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในกุ้งขาวแวนนาไม

ผู้เขียน:Imgนฤมล จอมมาก

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...