Search Result of "Fishery products"

About 748 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แป้งสำเร็จรูปชนิดใหม่ชุดทอดผลิตภัณฑ์ประมงแช่เยือกแข็ง (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นงนุช รักสกุลไทย, รองศาสตราจารย์, Imgนางมยุรี จัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ภายใต้โครงการความร่วมมือแล

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตกาวจากหนังปลาของไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายจิราวัฒน์ เสถียรคมสรไกร (นิสิตระดับปริญญาโท รหัส 53142000

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (13) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาส่วนประกอบฟังก์ชันที่มีสมบัติเชิงหน้าที่เฉพาะจากส่วนเหลือของอุตสาหกรรมแปรรูปปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง, Imgดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวเปรมวดี เทพวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เยาวภา ไหวพริบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgX61041

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

งานวิจัย

การอบแห้งพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง (2009)

หัวหน้าโครงการ:นางรังสิมา สูตรอนันต์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เยาวภา ไหวพริบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางรังสิมา สูตรอนันต์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (8) ประชุมวิชาการ (7)

Img
12345678910...