Search Result of "First-line managers"

About 8 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาผลการดำเนินงานของโครงการดำเนินการจัดการศึกษา การวิจัย และการติดตามผลนิสิตออทิสติกในโครงการวิชาการและวิจัยต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับต้นของการประปานครหลวง

Img

ที่มา:การประปานครหลวง

หัวเรื่อง:การประเมินหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น สำหรับหัวหน้าส่วนหรือเทียบเท่า การประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2554

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง ระพีพร ศุภมหิธร, อาจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

งานวิจัย

บทบาทของจิตวิญญาณในการทำงานในการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์การศึกษาเซเวียร์ (Xavier Education Center:XAVEC)

ผลลัพธ์:วารสาร (3)